go to Full Site

用多种方法同步学习多国语言  (返回首页)   成为粉丝(Become a Fan)跟随 Twitter

  每日成语/谚语(六国语言)

(帮助:点击成语或 来听发音)    更多 »
中文:  少壮不努力,老大徒伤悲 (shào zhuàng bù nǔ lì, lǎo dà tú shāng bēi)  Listen
英语:  An idle youth, a needy age. / No pain, no gain  Listen
西班牙语:  A mocedad ociosa, vejez trabajosa.
德语:  Was Häschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
© 2016 LcWebLink.Info (3.230.143.40)